Symposium "Doneck-2009"     
        "Skif", limestone.     Vyacheslav Gutyrya 2002