Symposium "Dnepropetrovsk-2010"     
        "Amazonki", limestone.     

Vyacheslav Gutyrya 2002