Symposium "Sednev-2008"     
        "Vakula", limestone.     

Vyacheslav Gutyrya 2002