Symposium "T.Shevchenko avenue-2007, st.Kanev"     
    "Cossack glory", limestone, st.anev.     

Vyacheslav Gutyrya 2002