Symposium "Svyatogorsk-2006"     
        "Leda", limestone, private col.     
        "Meditations", limestone, Svyatogorsk.     Vyacheslav Gutyrya 2002